Заавар

Улс хоорондын яриа

Энгийн утас руу залгах бол:


001 + Улсын код + Хотын код + Утасны дугаар

Гар утас руу залгах бол:


001 + Улсын код + Утасны дугаар