Хамтын ажиллагаа

Харилцаа холбооны ууган оператор Монголын Цахилгаан Холбоо компани

Гэрээт борлуулагч болох:

“Platinum” буюу I зэрэглэл.

Анхны худалдан авалтын үнийн дүн нь 300000 /гурван зуун мянга/ төгрөгөөс доошгүй байна. Худалдан авалтын үнийн дүнд дараах хөнгөлөлт үзүүлнэ. Үүнд:

Картын төрөл Хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ Зэрэглэл
1 Суурин утасны урьдчилсан төлбөрт картанд 7% Дараалсан 2 /хоёр/ сарын нийт худалдан авалтын дундаж дүн нь
2 SiP aппликейшн үйлчилгээний дугаарын борлуулалт, Миком Wifi карт, Олон Улсын ярианы картанд 10% 500,000 (таван зуун мянга) төгрөгөөс доош үзүүлэлттэй байвал зэрэглэл буурна.

"VIP"буюу II зэрэглэл.

Анхны худалдан авалтын үнийн дүн нь 100000 (нэг зуун мянга) төгрөгөөс доошгүй байна. Худалдан авалтын үнийн дүнд дараах хөнгөлөлт үзүүлнэ. Үүнд:

Картын төрөл Хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ Зэрэглэл
1 Суурин утасны урьдчилсан төлбөрт картанд 5% Дараалсан 2 /хоёр/ сарын нийт худалдан авалтын дундаж дүн нь 100000 (нэг зуун мянга) төгрөгөөс доош үзүүлэлттэй гарсан тохиолдолд зэрэглэл буурах ба 300000 (гурван зуун мянга) төгрөгөөс дээш үзүүлэлтийг хангасан тохиолдолд “Platinum” зэрэглэлд дэвшинэ.
2 SiP aппликейшн үйлчилгээний дугаарын борлуулалт, Миком Wifi карт, Олон Улсын ярианы картанд 7% Дараалсан 2 /хоёр/ сарын нийт худалдан авалтын дундаж дүн нь 100000 (нэг зуун мянга) төгрөгөөс доош үзүүлэлттэй гарсан тохиолдолд зэрэглэл буурах ба 300000 (гурван зуун мянга) төгрөгөөс дээш үзүүлэлтийг хангасан тохиолдолд “Platinum” зэрэглэлд дэвшинэ.

“Business partner” буюу III зэрэглэл.

Анхны худалдан авалтын үнийн дүн нь 50000 (тавин мянга) төгрөгөөс доошгүй байна. Худалдан авалтын үнийн дүнд дараах хөнгөлөлт үзүүлнэ. Үүнд:

Картын төрөл Хөнгөлөлтийн хувь хэмжээ Зэрэглэл
1 Суурин утасны урьдчилсан төлбөрт картанд 3% Дараалсан 2 /хоёр/ сарын нийт худалдан авалтын дундаж дүн нь 300000 (гурван зуун мянга) төгрөгөөс дээш үзүүлэлтийг хангасан тохиолдолд “Platinum” зэрэглэлд, 100000 (нэг зуун мянга) төгрөгөөс дээш үзүүлэлтийг хангасан тохиолдолд “VIP” зэрэглэлд тус тус дэвшинэ.
2 SiP aппликейшн үйлчилгээний дугаарын борлуулалт, Миком Wifi карт, Олон Улсын ярианы картанд 5% Дараалсан 2 /хоёр/ сарын нийт худалдан авалтын дундаж дүн нь 300000 (гурван зуун мянга) төгрөгөөс дээш үзүүлэлтийг хангасан тохиолдолд “Platinum” зэрэглэлд, 100000 (нэг зуун мянга) төгрөгөөс дээш үзүүлэлтийг хангасан тохиолдолд “VIP” зэрэглэлд тус тус дэвшинэ.