Дотоод журам

Харилцаа холбооны ууган оператор Монголын Цахилгаан Холбоо компани

2022 оны 09.30-ны байдлаар:

  • Хэрэглэгчээс гомдол санал, хүсэлт ирснээс 1421

                Гомдол                      227

                Санал хүсэлт           1194  

                Шийдвэрлэгдээгүй    3

  •  Ажилчдаас    133 өргөдөл хүсэлт ирснээс:

               Ахмад ажилтан                   8

               Ажилд орохыг хүссэн        10

               Ажлаас чөлөөлөгдөх         37

               Тэтгэмж хүссэн                   20

               Орон сууцны дэмжлэг хүссэн 10

                Чөлөө  хүссэн                      28

  Бусад                                   19                   

  Шийдвэрлэсэн                    115

МЦХ ХК Аймаг, дүүрэг, бүсийн холбооны газруудын ажлыг дүгнэх журам

МЦХ ХК Ажиллагсдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, урамшуулал олгох журам

МЦХ ХК Ажилтан сонгон шалгаруулах журам

МЦХ ХК Ажилтны ёс зүйн дүрэм