Санхүүгийн мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчид

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 42,533,545,131.29
Өр төлбөрийн нийт дүн 10,180,868,302.74
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,352,676,828.55
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 28,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 23,043,615,463.25
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 18,856,914,020.45
Нийт ашиг 389,683,135.80
Цэвэр ашиг 309,968,983.11
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,250.57
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0073
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0096
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0092
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 11.9817
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 150.2295

 

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 42,752,678,400.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 9,954,869,800.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,797,781,600.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 10,881,506,200.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 7,965,665,600.00
Нийт ашиг 614,091,100.00
Цэвэр ашиг 538,095,500.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,267.78
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0126
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0164
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0144
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 20.7998
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 52.8852
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 40,748,759,500.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,937,484,600.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 31,811,247,900.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 21,553,052,400.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 17,802,981,900.00
Нийт ашиг 649,505,200.00
Цэвэр ашиг 551,885,800.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,229.65
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0135
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0173
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0159
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 21.3328
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 74.0643
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 40,801,250,900.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,459,337,500.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,341,913,400.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 10,261,463,700.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 8,691,892,900.00
Нийт ашиг 587,333,600.00
Цэвэр ашиг 530,638,500.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,250.16
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0130
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0164
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0144
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 20.5115
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 75.5673
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 40,583,242,000.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,249,064,800.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,334,177,200.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 20,521,903,800.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 17,544,111,900.00
Нийт ашиг 601,697,500.00
Цэвэр ашиг 522,902,300.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,249.86
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0129
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0162
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0148
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 20.2125
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 64.3167
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 40,833,786,600.00
Өр төлбөрийн нийт дүн 9,013,220,500.00
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 31,870,566,100.00
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276.00
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 9,896,764,100.00
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 8,701,494,700.00
Нийт ашиг -74,516,900.00
Цэвэр ашиг -101,876,000.00
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,231.94
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> -0.0025
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ -0.0032
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ -0.0018
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -3.9380
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -230.0686

 

 

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 38,583,929,700
Өр төлбөрийн нийт дүн 7,724,505,700
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 30,859,424,000
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 19,327,378,400
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 17,486,395,500
Нийт ашиг -662,412,200
Цэвэр ашиг -728,753,400
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,193
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> -0.0189
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ -0.0236
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ -0.0172
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -28.1695
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -23.0838

20

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 38,979,079,300
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,191,263,500
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 30,787,815,800
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 9,467,899,400
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 8,104,031,000
Нийт ашиг -23,723,400
Цэвэр ашиг -71,608,300
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,190
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> -0.0018
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ -0.0023
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ -0.0006
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -2.768
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -219.3155

 

 

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 39,000,358,900
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,635,063,600
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 30,365,295,300
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 20,989,158,800
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 18,074,477,800
Нийт ашиг -141,956,300
Цэвэр ашиг -44,427,400
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,174
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0011
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0015
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0036
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 1.7173
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 317.6471

 

 

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 38,128,745,500
Өр төлбөрийн нийт дүн 7,703,618,800
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 30,425,126,700
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 10,518,172,700
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 9,039,515,400
Нийт ашиг 110,156,100
Цэвэр ашиг 59,901,400
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,176
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0016
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.002
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0029
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 2.3155
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 207.7348

 

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 35,738,393,700
Өр төлбөрийн нийт дүн 6,789,451,900
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 28,948,941,800
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 20,681,687,400
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 17,817,945,300
Нийт ашиг 107,813,300
Цэвэр ашиг 6,006,300
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,119
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0002
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0002
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.003
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 0.2322
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 2180.3427
Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 34,623,545,200
Өр төлбөрийн нийт дүн 7,316,686,600
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 27,306,858,600
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 9,639,533,700
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 8,813,707,900
Нийт ашиг 474,623,200
Цэвэр ашиг 526,523,300
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,056
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> -0.0152
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ -0.0193
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ -0.0137
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -20.3524
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -25.5989

 

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

 • Нийт хөрөнгө34,560,199,400
 • Өр төлбөрийн нийт дүн7,210,177,700
 • Эзэмшигчдийн өмчийн дүн27,350,021,700
 • Нийт хувьцааны тоо ширхэг25,870,276

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

 • Нийт борлуулалтын орлого18,919,783,600
 • Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг17,191,436,200
 • Нийт ашиг149,447,300
 • Цэвэр ашиг49,897,900
 • Ногдол ашиг /энгийн/0
 • Ногдол ашиг /давуу эрхийн/0
 • Нэгж хувьцааны дансны үнэ1,057

САНХҮҮГИЙН ХАРЬЦААНУУД

 • Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/0.0014
 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ /ROE/0.0018
 • Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/0.0043
 • Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/1.9288
 • Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio)221.856

2019 оны 2-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө
41,574,810,555
Өр төлбөрийн нийт дүн 7,676,633,285
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 33,898,177,270
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 9,049,013,638
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 7,747,527,061
Нийт ашиг 336,940,883
Цэвэр ашиг 282,038,570
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ      1,310
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0068
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0083
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0081
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 10.902
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 41.6941
 
   
   

2019 оны 4-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 42,083,617,800
Өр төлбөрийн нийт дүн 7,485,506,900
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 34,598,110,900
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 18,000,296,300
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 15,906,694,100
Нийт ашиг 132,696,900
Цэвэр ашиг 62,016,700
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ      1,337
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0015
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0018
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0032
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 2.3972
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 167.6944
 

 

2020 оны 2-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 42,366,929,500
Өр төлбөрийн нийт дүн 7,948,328,000
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 34,418,601,500
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 8,737,781,900
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 7,296,864,900
Нийт ашиг -119,096,400
Цэвэр ашиг -142,546,300
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ

    1,330

Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> -0.0034
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ -0.0041
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ -0.0028
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -5.51
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -78.0212

 2020 оны 4-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 41,754,633,900
Өр төлбөрийн нийт дүн 7,241,131,100
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 34,513,502,800
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 17,631,266,800
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 14,340,980,700
Нийт ашиг 92,030,500
Цэвэр ашиг 43,388,800
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ     1,334
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.001
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0013
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0022
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 1.6772
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 277.2531

2021 оны 2-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 42,250,073,600
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,215,346,400
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 34,034,727,200
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 7,992,153,800
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 6,970,806,000
Нийт ашиг -437,094,300
Цэвэр ашиг -453,004,900
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ     1,316
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> -0.0107
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ -0.0133
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ -0.0103
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -17.5106
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -37.355

2021 оны 4-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 43,159,463,300
Өр төлбөрийн нийт дүн 8,501,803,900
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 34,657,659,400
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 16,038,606,600
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 13,523,394,700
Нийт ашиг 39,122,500
Цэвэр ашиг 4,715,100
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ    1,340
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> 0.0001
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 0.0001
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.0009
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ 0.1823
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) 3906.7952

2022 оны 2-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлт

Санхүүгийн үзүүлэлт
Нийт хөрөнгө 43,459,198,000
Өр төлбөрийн нийт дүн 11,527,526,000
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 31,931,672,000
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 25,870,276
Орлого үр дүнгийн тайлан үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 7,932,289,400
Борлуулсан бүтээгдхүүний өртөг 8,486,737,900
Нийт ашиг -2,225,895,900
Цэвэр ашиг -2,238,853,300
Ногдол ашиг /энгийн/ 0.00
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0.00
Нэгж хувьцааны дансны үнэ 1,234
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/td> -0.0515
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ -0.0701
Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ -0.0512
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -86.5415
Үнэ ашгийн харьцаа (P/E Ratio) -7.5083