Ногдол ашиг хуваарилах тухай


"Монголын цахилгаан холбоо" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 2-р сарын 18-ны өдрийн хурлаас компанийн 2020 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 1 (нэг) төгрөг байхаар тогтоон ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.
Энэхүү ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоох бөгөөд 2020 оны 6-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн ҮЦТХТ ТӨХХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.


Монголын цахилгаан холбоо ХК.